Regulamin cmentarza

 • Cmentarz jest miejscem poświęconym, przeznaczonym do chowania zmarłych i ogólnie dostępnym od świtu do zmroku.
 • Należy na nim zachować ciszę, powagę i szacunek wobec wszystkich zmarłych oraz dbać o porządek i czystość na terenie całego cmentarza.
 • Dzieciom poniżej lat 12 wolno przebywać na terenie cmentarza tylko pod nadzorem dorosłych.
 • Zabrania się wprowadzania psów, spożywania alkoholu, palenia tytoniu, jazdy na rowerze, itp.
 • Na teren cmentarza ZABRANIA SIĘ WJAZDU pojazdami mechanicznymi, z wyjątkiem służb ratowniczych, względnie po otrzymaniu zezwolenia od zarządcy lub administratora.
 • WŁAŚCICIELEM CMENTARZA JEST PARAFIA, A JEGO ZARZĄDCĄ PROBOSZCZ.
 • ADMINISTRATOREM cmentarza od roku 2011 jest firma MEMENTO MORI.
 • Administrator cmentarza w imieniu zarządcy:
  • ustala miejsce i termin pochówku po zgłoszeniu i okazaniu karty zgonu.
  • prowadzi ewidencję grobów w myśl Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 01.08.2001 r. (ze zmianami wprowadzonymi przez tegoż ministra 27.07.2003 r.) oraz księgę cmentarną osób pochowanych,
  • pobiera ofiary na rzecz utrzymania cmentarza m. in. za miejsce (pokładne i prolongata), zgodnie ze statutami Synodu Archidiecezji Poznańskiej, z dnia 23.11.2008 r. oraz decyzją Parafialnej Rady Ekonomicznej, z dnia 21.03.2013.
  • ma prawo udostępnić kaplicę cmentarną pw. Chrystusa Króla dla odprawienia ceremonii pogrzebowej
  • ma prawo umożliwić przechowywanie zwłok do czasu pogrzebu w chłodni, w kaplicy
  • udziela zezwolenia na wykonywanie czynności związanych z pochówkiem, pracami kamieniarskimi lub innymi przez inną firmę pogrzebową, posiadającą aktualne ubezpieczenie OC, którego może żądać do okazania.
  • dba o porządek i wywóz śmieci
 • Pogrzeb parafianina należy zgłosić w Biurze Parafialnym okazując akt zgonu. Pogrzeb osoby z innej parafii wymaga pisemnej zgody z parafii jej zamieszkania, a pochówku dokonuje kapłan z tej parafii.
 • Pochówek katolika (zwłok lub prochów) powinien być dokonany z zachowaniem obowiązujących obrzędów pogrzebu katolickiego. Pochówek osoby innego wyznania lub religii nie może naruszać godności miejsca i katolickich symboli religijnych, także umieszczonych w kaplicy.
 • W księdze grobów zapisywane są także dane osoby opiekującej się grobem i uprawnionej do dysponowania miejscem pochówku. Tylko ta osoba może podejmować decyzje o nowym wykorzystaniu grobu lub udostępnieniu miejsca. O każdej zmianie takiej osoby winien być powiadomiony administrator cmentarza w celu dokonania odpowiedniego wpisu.
 • PO 20 LATACH od dnia pochówku i braku dalszej prolongaty grób MOŻE ULEC LIKWIDACJI bez specjalnego powiadomienia. Nie dotyczy to grobów murowanych/tzw. grobowców/, za które uiszcza się jednorazową opłatę na 99 lat.
 • Termin dalszego istnienia grobu może zostać przedłużony w biurze administratora przez osobę opiekującą się danym grobem i uiszczeniu stosownej opłaty związanej z prolongatą przed upływem 20 lat.
 • W celu postawienia nagrobka opiekun grobu zobowiązany jest powiadomić o tym zamiarze administratora, pobrać wniosek o zgodę i oświadczenie wykonawcy, a także złożyć wyznaczoną ofiarę. (Ofiara dotyczy tylko nagrobków stawianych na grobach powstałych przed rokiem 2011.
  Od roku 2011 ofiara ta wliczona jest w pokładne). Prace te mam prawo nadzorować administrator.
 • Po akceptacji projektu nagrobka z symbolami religijnymi w wymiarach:
  • dla grobu pojedynczego 180 cm X 80 cm
  • dla grobu podwójnego 180 cm X 180 cm
   i jego ustawieniu w określonym terminie następuje odbiór techniczny.
  • inne wymiary (np. grobowców) wymagają specjalnego zatwierdzenia.
 • Wszelkie inne prace i usługi cmentarne np. remont nagrobka, jego wymiana lub likwidacja wymagają zgłoszenia i odpowiedniej akceptacji u administratora , a w sprawach wątpliwych u zarządcy. Prace te mogą być wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 17.00
 • Zabrania się ustawiania dodatkowych elementów zdobniczych przy grobie, zajmowania ścieżek, układania różnego rodzaju utwardzeń i kostki brukowej bez odpowiedniego zezwolenia. Elementy ustawione samowolnie i wychodzące poza obręb grobu mogą bez powiadomienia ulec likwidacji.
 • Zabrania się samowolnego obsadzania grobów drzewami i krzewami, także iglastymi bez zgody zarządcy. Wszystkie samowolne nasadzenia (również wcześniejsze, do 10 lat) mogą zostać usunięte na polecenie zarządcy bez jakiegokolwiek powiadomienia.
 • Ekshumacja zwłok lub przeniesienie prochów na inny cmentarz lub do innego grobu może nastąpić po otrzymaniu zezwolenia Państwowego Inspektoratu Sanitarnego i administratora cmentarza z powiadomieniem zarządcy.
 • ŚMIECI I ODPADY Z GROBÓW muszą być składowane w pojemnikach w wyznaczonych miejscach. Zabronione jest wyrzucanie innych odpadów spoza cmentarza za co grozi odpowiedzialność karno-cywilna, zgodnie z ustawą z roku 2013, dotyczącą składowania i opłat za śmieci.
 • Zabrania się działalności handlowej, organizowania zbiórek pieniężnych, rozdawania pism i druków, prowadzenia działalności agitacyjnej oraz innych czynności mogących naruszyć powagę miejsca. Wyjątkiem są zbiórki ofiar na utrzymanie cmentarza organizowane za zgodą zarządcy.
 • Cmentarz jest ubezpieczony przez parafię w zakresie OC. Nie dotyczy to ubezpieczenia nagrobków i grobowców, które od dewastacji lub kradzieży można ubezpieczyć we własnym zakresie.
 • Tutejszy cmentarz nie jest wpisany w Rejestr Zabytków (taki wpis ma kościół) i nie jest objęty opieką konserwatora.
 • Cmentarz objęty jest cyfryzacją, a informacje o grobach znajdują się także na ogólnie dostępnej stronie internetowej powiązanej z parafią – www.skorzewo.pro-gis.pl
 • Niezastosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu grozi sankcjami dyscyplinarnymi z zastosowaniem ustaw dotyczących cmentarzy, miejsc publicznych i naruszających prawo własności.

 

USZANUJ MIEJSCE WIECZNEGO SPOCZYNKU
NASZYCH ZMARŁYCH


ZATWIERDZONO

PROBOSZCZ PARAFII
21.03.2013