Towarzystwo Przyjaciół Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu

Towarzystwo Przyjaciół

Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu

 

Kościół usilnie zachęca wiernych do wielkodusznego zaangażowania się w dzieło modlitewnego wspierania wszystkich przygotowujących się kapłaństwa. Cała wspólnota Kościoła jest zobowiązana ochraniać ten dar, pielęgnować, cenić go i miłować.

 

Zainicjowane w 2003 r. dzieło jest wyrazem troski Arcybiskupa Poznańskiego, a wraz z nim i całego Kościoła lokalnego o wszystkich, którzy odkryli w sobie dar powołania do kapłaństwa. Dar ten, noszony w glinianych naczyniach, aby rozwijał się prawidłowo, wymaga ogromnie wiele wytrwałej i rzetelnej pracy, duchowej i intelektualnej. Kościołowi i światu potrzeba kapłanów świętych, wypełnionych duchem Ewangelii, gotowych całe swoje życie poświęcić służbie Panu Bogu, nie szukających swego dobra, ale dobra wiernych. Formacja seminaryjna jest czasem kształtowania takich postaw. Jest to proces wymagający ofiar, zaparcia się siebie, powierzenia całego swego życia Jezusowi Chrystusowi. Jednocześnie okres pobytu kleryków w seminarium jest również czasem, w którym wspólnota Kościoła, poprzez prawnie ustanowionych przełożonych, przypatruje się dążącym do kapłaństwa klerykom i określa prawdziwość ich powołania. Wszystko to wymaga dojrzałości ze strony powołanych i ogromnej odpowiedzialności za Kościół i los każdego człowieka ze strony przełożonych seminarium duchownego. W tym tak ważnym czasie, stanowiącym o przyszłych losach Kościoła, a więc każdego z wierzących, warto sobie uświadomić, że odpowiedzialność za budzenie i dojrzewanie powołań kapłańskich spoczywa na wszystkich wiernych.

Moderatorem Towarzystwa jest obecnie ks. kan. Edward Majka.

 

Zadaniem Towarzystwa jest:

- modlitwa o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie (szczególnie w I czwartki miesiąca)

- promowanie życiem i słowem powołań do służby w Kościele

 

SEMINARIUM ZOBOWIĄZUE SIĘ DO:

- Codziennej modlitwy za członków Towarzystwa

- Celebrowania Mszy św. (w I czwartki miesiąca za żywych i zmarłych członków Towarzystwa)

- Organizacji spotkania integracyjno-formacyjnego (w IV niedzielę wielkanocną)

Do Towarzystwa może należeć każdy, 

komu leży na sercu troska o dobro Kościoła.

Swoje włączenie się do Towarzystwa można zgłosić swojemu ks. Proboszczowi.

 

Przed każdym powołaniem do kapłaństwa lub życia konsekrowanego

zawsze jest czyjaś mocna i intensywna modlitwa.”

 

Powołania rodzą się w modlitwie i z modlitwy.

I tylko w modlitwie mogą owocować.”

papież Franciszek

 

Proście Pana Żniwa,

żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”

(Mt 9,38)

 

Modlitwa o powołania

Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie, które będą podtrzymywały żywą wiarę i strzegły wdzięczną pamięć o Twoim Synu Jezusie poprzez głoszenie Jego słowa i sprawowanie sakramentów, przez które nieustannie odnawiasz Twoich wiernych. Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza, aby byli mądrymi i żarliwymi stróżami Eucharystii, sakramentu najwyższego daru Chrystusa dla zbawienia świata. Powołuj sługi Twego miłosierdzia, którzy poprzez sakrament pojednania będą rozszerzać radość z Twojego przebaczenia. Spraw, Panie, by Kościół przyjmował z radością liczne natchnienia Ducha Twojego Syna i posłuszny Jego wskazaniom troszczył się o powołania do kapłaństwa i do życia konsekrowanego. Wspieraj biskupów, kapłanów i diakonów, osoby konsekrowane i wszystkich ochrzczonych w Chrystusie, aby wiernie wypełniali swoje posłannictwo w służbie Ewangelii. Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana. Amen.

Maryjo, Królowo Apostołów, módl się za nami!”

 

papież Benedykt XVI